ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คณะกรรมการ คสป.จังหวัดยโสธร

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

พช.ยโสธรใสสะอาด ประจำปี 2561