นายประเทือง ตาสว่าง บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๗ บ้านโนนม่วง ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทร. ๐๘๖๒๑๙๐๕๙๓

มีความรู้ด้าน
-การสานเปลนอน
-การปลูกพืช
-การบริหารจัดการกลุ่ม
-ด้านการเป็นวิทยากร เป็นวิทยากรให้กับ สำนักงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)