OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธร

อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 13 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon1
2. บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon2
3. บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon3
4. บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon4
5. บ้านกว้าง หมู่ที่ 1 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon5
6. ชุมชนวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon6
7. ชุมชนสามัคคีเรือนจำ (วิมานพญาแถน) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon7

อำเภอทรายมูล จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านลาดเก่า หมู่ที่ 2 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon8
2. บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon9
3. บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon10

อำเภอกุดชุม จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon11
2. บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon12
3. บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 9 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon13
4. บ้านกุดชุมคุรุ หมู่ที่ 4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon14
5. บ้านเกี้ยงเก่า หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon15

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านเมืองเตย หมู่ที่ 8 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon16
2. บ้านกู่จาน หมู่ที่ 1 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon17
3. บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon18
4. บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon19
5. บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon20
6. บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon21
7. บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon22

อำเภอป่าติ้ว จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon23
2. บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon24
3. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon25
4. บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon26
5. บ้านเตาไห  หมู่ที่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon27

อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 11 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon28
2. บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon29
3. บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon30
4. บ้านดงยาง หมู่ที่ 9 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon31
5. บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon32
6. บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon33

อำเภอค้อวัง จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon34
2. บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon35
3. บ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon36
4. บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon37
5. บ้านผิผ่วน  หมู่ที่ 5 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon38

อำเภอเลิงนกทา จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านห้องแซง หมู่ที่ 11 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon39
2. บ้านม่วงกาขัง หมู่ที่ 9 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon40
3. บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon41
4. บ้านโคกวิไล หมู่ที่ 12 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon42
5. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon43
6. บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon44
7. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon45
8. บ้านกุดแข้ด่อน หมู่ที่ 5 ต.กุดแข้ด่อน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon46

อำเภอไทยเจริญ  จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ที่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon47
2. บ้านหนองซ่งแย้เหนือ หมู่ที่ 9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon48
3. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร  https://sites.google.com/ccollege.ac.th/otopyasothon49

(Visited 1 times, 1 visits today)