หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว 10091 ลว. 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว 10091 ลว. 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี รายละเอียดดังไฟล์แนบ

23 ตุลาคม 2563 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว1189 ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการประกวดสำนักงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย  ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว1189 ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการประกวดสำนักงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” รายละเอียดดังไฟล์แนบ

21 ตุลาคม 2563 /

17:17 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ สพจ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/1561 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือ สพจ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/1561 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

21 ตุลาคม 2563 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดยโสธร  ที่ ยส 0019/18043 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0019/18043 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

21 ตุลาคม 2563 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ สพจ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/1561 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือ สพจ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/1561 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

21 ตุลาคม 2563 /

11:47 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือฯ  ที่ ยส 0019/ว1177 ลว. 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้รายงานบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ  2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือฯ ที่ ยส 0019/ว1177 ลว. 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้รายงานบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

19 ตุลาคม 2563 /

19:53 น. /

ดาวน์โหลด