ประกวดราคาจ้างออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม : พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ

ประกวดราคาจ้างออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม : พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ

03 สิงหาคม 2563 /

17:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล

ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล

03 สิงหาคม 2563 /

17:24 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการฝึกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการฝึกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding)

22 มิถุนายน 2561 /

16:53 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิถุนายน 2561 /

16:23 น. /

ดาวน์โหลด