พช.คำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม "Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 January 2023 /

21:45 น.

#พช.เมืองยโสธร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง

26 January 2023 /

21:23 น.

พช.เมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม "Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 January 2023 /

21:15 น.

ร่วมกิจกรรม "Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 January 2023 /

21:06 น.