สพอ.ค้อวัง ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

27 October 2021 /

15:28 น.

สพอ.ค้อวัง ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

27 October 2021 /

15:20 น.