@พช.ยโสธร เปิดซองสอบราคาตาม ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

22 กรกฎาคม 2559 /

16:07 น.

@พช.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

22 กรกฎาคม 2559 /

16:05 น.

@พช.ยโสธร ถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ บ้านสังข์ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model ปี 2559 โดยการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร

13 กรกฎาคม 2559 /

15:56 น.