@พช.ยโสธร >>>คณะกรรมการประเมินครัวเรือนยากจนต้นแบบ ปี 2559 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการย่อย : พัฒนาชีวิตเพียงพอ บนวิถีความพอเพียง

24 มีนาคม 2559 /

09:23 น.

@พช.ยโสธร >>>ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model ภายใต้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์โอ่งชีวิตชุมชน RRA

22 มีนาคม 2559 /

09:21 น.

@พช.ยโสธร >>> ให้การต้อนรับ คุณกฤษนะ มาจัดทำข่าว “กฤษนะทัวร์ยกล้อ”3 วัน 2 คืน (วันที่ 19-21 มีนาคม 2559) ของดียโสธร “รายการ..สุขใจ ที่ได้มายโสธร” วันนี้มาทำข่าวของดีมหาชนะชัย” มีมาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก

21 มีนาคม 2559 /

09:12 น.