@ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน : เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการรณรงค์เชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 ประสานงานร่วมกับทีมงานสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดยโสธร FM 95.25 MHz

10 พฤศจิกายน 2560 /

10:53 น.

@ยโสธร : เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอิสาน : รับนโยบายตามโครงการการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

10 พฤศจิกายน 2560 /

10:44 น.