พช.ยโสธร สวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ทำบุญตักบาตร ในงานทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย และจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

24 มิถุนายน 2565 /

18:30 น.

พช.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Centerสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (Zoom Application)

23 มิถุนายน 2565 /

16:14 น.