💕พช.ยโสธร ติดตามสนับสนุน การพัฒนาและยกระดับ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายกลุ่มจันท์ฉายผ้าไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์บ้านม่วงกาซัง อำเภอเลิงนกทา

06 ตุลาคม 2565 /

10:15 น.

💝💞 พี่น้อง พช.ยโสธร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยรักและผูกพัน รองผู้ว่าฯ สายเลือด พช. เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 กันยายน 2565 /

16:30 น.