💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566

💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 13.30 น.
👉นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วม ตามที่จังหวัดยโสธร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถิติที่สำคัญ สนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่เป็นดิจิทัล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช. #WorldSoilDay
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)