💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดยโสธร

💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดยโสธร วันที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.
👉นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายวินัย สมขาว นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นำเสนอประเด็น โครงการ/กิจกรรมเพื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช. #WorldSoilDay
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)