💕พช.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2566

💕พช.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

👉นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ปี 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัด ความ ยากจนพัฒนาคนทุก ของจังหวัดยโสธร

👉ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นำเสนอผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ปี 2565 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
📌ผลการดำเนินงาน คนยโสธร ไม่ทอดทิ้งกัน สะออน 50 ปี ศรียโสธร ประจำปี 2565เป้าหมาย 3,277 ครัวเรือน พัฒนาได้ 2,983 ครัวเรือน สงเคราะห์ 368 ครัวเรือน และแยกเป็นรายมิติครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 1.มิติสุขภาพ 1,112 ครัวเรือน 2.มิติความเป็นอยู่ 375 ครัวเรือน 3.มิติการศึกษา 729 ครัวเรือน 4.มิติรายได้ 1,190 ครัวเรือน 5.มิติการเข้าถึงบริการของรัฐ 17 ครัวเรือน 6.มิติอื่น ๆ 226 ครัวเรือน
📌การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัด ความ ยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง (ระยะที่ 2 ) 3.ข้อมูลครัวเรือนในระบบ ThaiQM ของกรมการปกครอง (ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือ)
📌การทบทวนปรับปรุงเมนูความช่วยเหลือ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งเดิมจะมีเมนูทั้งสิ้น 158 เมนู 📌แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร (ระยะที่ 2 )
📌หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบมิติความขัดสนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 📌การกำกับ ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยศูนย์บริหารงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (แก้จนแบบพุ่งเป้า) จังหวัดยโสธร 📌แนวทางการประชาสัมพันธ์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช. #WorldSoilDay
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)