💕พช.ยโสธร ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และวางแผนดำเนินงานไตรมาสที่ 2

💕พช.ยโสธร ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และวางแผนดำเนินงานไตรมาสที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

👉นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม
เพื่อทบทวนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1 และวางแผนดำเนินงานไตรมาสที่ 2 รวมถึงงานตามนโยบายภารกิจที่สำคัญของจังหวัดยโสธร
โดยก่อนการประชุมได้แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 1 รายนางสาวชญาภา ศรีอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

👉สำหรับประเด็นในการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
📌 1.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 📌2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566)
📌3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌 4.กิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
📌5.การดำเนินกิจกรรมวันผู้นำ อช.เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” ที่จะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ บ้านกุดชุมคุรุ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
📌 6.การดำเนินกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบประจำปี 2566
📌7.การดำเนินกิจกรรมงานทุนชุมชน 📌8.การเตรียมกิจกรรมเดิน แบบ ผ้าไทย ในงานสถาปนากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566
📌9.การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน และงบกลุ่มจังหวัด
📌10.การติดตามนิเทศติดตามการดำเนินงาน กลุ่มโซนอำเภอ

👉พัฒนาการจังหวัดได้เน้นย้ำแต่ละกลุ่มงานในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป หลังเสร็จประชุม ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2566 ” งดรับ งดให้ No Gift Policy เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

📌ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
(หลังใหม่)
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช. #WorldSoilDay
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)