💕พช.ยโสธร ร่วมรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรสำนักงานเกษตร ครั้งที่ 1/2566

💕พช.ยโสธร ร่วมรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรสำนักงานเกษตร ครั้งที่ 1/2566
💕วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรสำนักงานเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญในระบบการผลิตที่ปลอดภัย จากสารเคมีรวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

📌ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#SEPtoSDGs
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)