พช.ยโสธร ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอ แนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud Meeting

พช.ยโสธร ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอ แนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud Meeting
👉วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
👉นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ สร้อยศิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการตามข้อ เสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการรายงานผลการสำรวจและรวบรวม ข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud Meeting
📌ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
(Visited 1 times, 1 visits today)