💕พช.ยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพ พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร

💕พช.ยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพ พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร

วันที่ 21 กันยายน 2565
🕑เวลา 16.00 น.

👉นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย
นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ กิจกรรมย่อย จ้างเหมาออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่ม
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้คัดเลือก กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่น ประกอบด้วย
👉1.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านห้องแซง
หมู่ที่ 18 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
👉 2.กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าบ้านห้องแซงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลห้องแซง
อำเภอเลิงนกทา
👉 3.กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วงกาชัง หมู่ที่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
👉 4.กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
👉 5.กลุ่มทอผ้านาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
👉6.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพระเสาร์ Thai silk หมู่ที่ 1 ตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย
👉7.กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาเฮือง
ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
👉8.กลุ่มสตรีทอผ้าฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 อำเภอค้อวัง
👉9.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร

👉โดยนายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
👉ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรยศ ภัทรสกุล เป็นวิทยากรในการอบรม
👉วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาด การพัฒนาผ้าทอ การเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเข้าไปด้วย โดยเน้นลายที่สร้างสรรค์ ผสมผสานความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
👉ทางด้านพัฒนาการจังหวัดได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมในการพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ ใช้สีและลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอต่างๆ รวมถึงเน้นย้ำส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค การไลฟ์สด

👉ไท-ยโสโก้อีหลี
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565″
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.ยโสธร รายงานข่าว
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)