จังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และรางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น”

📣📣วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และรางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทน ปปส.ภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในการนี้นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร และประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 อำเภอ รวม 70 คน เข้าร่วมพิธีฯ

📚📚 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปเป็นเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ เสด็จไปทรงเป็นประธานพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 เพื่อนำมามอบแก่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

(heart doodle) (heart doodle) จังหวัดยโสธรมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร รวมทั้งสิ้น 402 หมู่บ้าน/ชุมชน เงินพระราชทานขวัญถุง รวม 3,216,000 บาท โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับทุกหมู่บ้านที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อความสงบ ร่มเย็นเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล ต่อไป ซึ่งในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564-2565 และรางวัลเชิดชูดกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้
1) พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 12 หมู่บ้าน
2) มอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 -2565 จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน
3) มอบเข็มกลัดกองทุนแม่ของแผ่นดินและคู่มือฯ ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 -2565 จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน
4) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้
✅ รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนาชุมชน ในวาระ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทสุดยอดผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร
✅ รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ได้แก่ หมู่บ้านกองทุนแม่ขอบแผ่นดินบ้านสมสะอาด หมู่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
✅ รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
(1) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านค้อวัง หมู่ 1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขื่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(3) รางวัลชมเชย จำนวน 5 กองทุน ได้แก่
– กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
– กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
– กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
– กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
-กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนเขือง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
✅ รางวัลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงยาง หมู่ที่ 5 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

👉ไท-ยโสโก้อีหลี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#CDDYASOTHON
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร
📷 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)