พช.ยโสธร  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สถาปนาจังหวัดยโสธร

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2565   ⏰ เวลา 13.30 น.

🐸   นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สถาปนาจังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาจังหวัด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

👩🏻  ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์  เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรียร์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🔴โดย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบ การจัดทำหนังสือ ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด/ ประวัติความเป็นมาของจังหวัด/อำเภอ/การเสด็จหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ/เจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัด จากอดีตจนปัจจุบัน/พระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธี/พระราชกรณียกิจพระบรมวงษานุวงศ์ ทุกพรนะองค์ เช่น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2560/พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562/พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลเอดุยลเดช/พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง/พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พ.ศ.2515-2559) /พระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี /พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี/พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ/พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ/สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ประกอบพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

🔹   พร้อมนี้ ยังรวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดอุทกภัย/หลักฐานทางประวัติศาสตร์/การก่อสร้างสถานที่สำคัญ/การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านอาชีพ ด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งบุคลสำคัญ เช่น คนดีศรีเมืองยศ,คนดี 50 ปี ศรียโสธร /ทำเนียบเจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

🔹  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย เพื่อจัดทำเป็นต้นฉบับหนังสือและดำเนินการจัดพิมพ์ภายในเดือนกันยายน 2565

 

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

https://bit.ly/3d8sM0O

(Visited 1 times, 1 visits today)