พช.ยโสธร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมิถุนายน 2565)

🗓 วันที่ 24 มิถุนายน 2565   ⏰เวลา 09.00 น

🤵   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

💎  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ได้มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

🐸   โดย จังหวัดยโสธร  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ   ปลัดจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) อย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมหมอนขิด (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

👩‍🦰    ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์  เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร   มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมนชน  เข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  3. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน

✨สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด

🌼🌸🌿  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″  🌼🌸🌿

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)