พช.เลิงนกทา ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร…ร่วมพลังเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

(no good gesture) พช.เลิงนกทา ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร…ร่วมพลังเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (no good pose)

(calendar) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเลิงนกทา ข้าราชการ ลูกจ้าง เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเลิงนกทา ประชาชนชาวอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรวมพลังและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับปัญหาโทษและพิษภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
(heart doodle) ในการนี้ นางสาวรัสยานันท์ ฆารพิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่าย/คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)