พช.ยโสธร ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

🗓วันที่ 24 มิถุนายน  2565  ⏰ เวลา 14.00 น

🐸    นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565        ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🔹    ทั้งนี้ เพื่อจะนำผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 นำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2565

🔴    โดยผู้ชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น” จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย,หญิง ดีเด่น/ กลุ่ม,องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทองและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

🌼🌸🌿  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🌸🌿

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)