พช.ยโสธร การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 (วันสุดท้าย)

🗓  วันที่ 24 มิถุนายน 2565

.

🐸  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับรางวัล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น     โดยมี    ผู้แทนนายอำเภอ  พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน/กิจกรรมฯในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำชับให้ผู้เข้าร่วมการคัดสรรฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

⏰    โดยเวลา 09.00 น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของ บ้านเขื่อนคำ ตำบลเขื่อนคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลสำเร็จต่อคณะกรรมการคัดสรรฯ ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน 4 ประเภท ประกอบด้วย

1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ( ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขื่อนคำ ตำบลเขื่อนคำ  อำเภอเมืองยโสธร  )

2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง (นายเด่น กาฬสุวรรณ ผู้นำ อช. ชาย หมู่ 4 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร)/  ( นางสาวนงคราญ  มูลนะเนก ผู้นำ อช.หญิง หมู่ 6 ตำบลขุมเงิน )

3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ( นางราตรี อยู่คง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 5 ตำบลเขื่อนคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร )

4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( กำนัน ตำบลเขื่อนคำ อำเภอเมืองยโสธร)

 

💎   กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลงานโด่ดเด็นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน

🔴    โดยผู้ชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น” จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย,หญิง ดีเด่น/ กลุ่ม,องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทองและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

 

🌼🌸🌿   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🌸🌿

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)