พช.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วิมานพญาแถน 🐸🧹🫒

🗓 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ⏰ เวลา 09.00 น.

🐸 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วิมานพญาแถน โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม 📍 ณ วิมานพญาแถนอำเภอเมืองยโสธร

✨ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้นำคณะกล่าวปฏิญาณตนจากนั้นร่วมกันปูพื้นตัวหนอน ถางหญ้า ทาสี ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ โดยรอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่นไว้สำหรับให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว และประชาชนที่มาออกกำลังกาย นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เยี่ยมชมจุดเช็คอินถ่ายรูปบริเวณวิมานพญาแถนซึ่งเป็นกำแพงภาพวาดสร้างขึ้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ขององค์พญาแถนและคาดว่าจะเป็นมุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยว

💎 ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุนันทา พุสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

🔴 ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาพื้นฐานในชุมชน และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีผู้เข้าจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด
.
🐸🧹🫒 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🐸🧹🫒
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
https://bit.ly/3HN0a8p

(Visited 1 times, 1 visits today)