พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 2/2565 ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco webex Meeting)

🗓  วันที่ 23 มิถุนายน 2565    ⏰ เวลา 13.30 น.

🔹    นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 2/2565  โดยมี คณะกรรมการฯ เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นกับสถานณการณ์ และปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco webex Meeting)

 

🐸    จังหวัดยโสธร โดย นายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

👩‍🦰  ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลโครงการที่มีปัญหา อุปสรรค โครงการที่ไม่คืบหน้า พร้อมรายงานผลใช้ประโยชน์ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมเสนอต่อนายกรับมนตรี ต่อไป..

🐸🧹🫒  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🐸🧹🫒

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)