พช.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Centerสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (Zoom Application)

🗓  วันที่ 23 มิถุนายน 2565  ⏰เวลา 09.00 น

 

🤵  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565  ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🔹   ทั้งนี้  กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Centerโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center และเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

🐸   ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมฝึกอบรม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร   (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🐸🧹🫒  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🐸🧹🫒

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)