จังหวัดยโสธร…บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้ “คนยโสธร…ไม่ทอดทิ้งกัน” สะออน 50 ปี ศรียโสธร ..ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในระดับพื้นที่

📣📣วันที่ 22 มิถุนาย  2565 เวลา 09.40 น. นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นายสุบรร  สลับศรี  พัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร  ,นายหนูกร  โสมาบุตร,นายศักดิ์สิทธิ์  สิริโสม รองนายก อบต.ดู่ทุ่ง พร้อมด้วยทีมบริหารและทีมพี่เลี้ยงตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ติดตามให้คำแนะนำและบูรณาการการให้ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลดู่ทุ่ง จำนวน  ๗ ครัวเรือน ดันี้

✅ มิติด้านสุขภาพ 1 ครัวเรือน

✅ มิติด้านรายได้ 4 ครัวเรือน

✅ มิติด้านความเป็น 2 ครัวเรือน

📚📚เพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเบื้องต้นของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP  Logbook ปี 2565

 

🌈🍀🦋 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌈🍀🦋

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)