พ.ช ยโสธร Kick off “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”และลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างพัฒนาการจังหวัดยโสธรและพัฒนากร

🗓 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    ⏰ เวลา 10.00 น.

 

🐸     นายชลธี   ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธานกิจกรรม Kick off “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมี นางสาวพุทธฺมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร พัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ(พัฒนากร)  เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม(ชั้น2)   ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

🐸   ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบแนวทางการส่งเสริมการออมภาคประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้เป้าหมาย “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

🔴    ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้ง  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินในการพัฒนาคน” โดยในปี 2565 ถือเป็นการครบรอบวาระ 48 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชนเป็นการสร้างหลักประกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ได้มอบหมายให้จังหวัด จัดทำบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยจังหวัดยโสธร มีพัฒนากรดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างน้อยคนละ 1 กลุ่มภายใต้เป้าหมาย “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

 

🐸  พร้อมนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร      เข้าพบปะสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายการขับเคลื่อการทำงาน  เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”  ที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออม เป็น การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดยโสธร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ(พัฒนากร)  ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้เป้าหมาย “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

🔴     ทั้งนี้การขับเคลื่อนกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน อันส่งผลให้เกิดความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เอื้ออารีย์ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ด้วยการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โอกาสนี้  ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนากร ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรรุ่นพี่ได้เป็นพี่เลี้ยง สอนแนะ ในการทำงานสำหรับพัฒนากรบรรจุใหม่ เป็นต้นแบบที่ดีในการปฎิบัติงาน ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ

 

🪴🌿🌼 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🪴🌿🌼

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สจพ.ยโสธร รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)