พช.ยโสธร ประกวดคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2565 อ.ไทยเจริญ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา   14. 00 น.

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ รวม 5 ท่าน ได้ออกคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 

ในการนี้ นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอไทยเจริญ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับ   โดย นางประพัสศร ตอสูงเนิน  พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ   นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอไทยเจริญ

2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำเตย

3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มเย็บผ้า (เย็บผ้าโหล) ตำบลเตย ข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนเงินอุดหนุน ค้นหาเข้าสู้ระดับเขตตรวจราชการ ใน 3 ประเภท กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสตรี สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างพลังเข้มแข็ง เป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

 

(Visited 1 times, 1 visits today)