พช.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion :OPC) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565

🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2565   ⏰เวลา 09.00 น

 

🐸    นายชัยวัฒน์ แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานคณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  (OTOP Product Champion :OPC) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565  ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC)   โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานฯ  ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

🔴     กรมการพัฒนาชุมชน  ไดตั้งเป้าหมาย เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่พัฒนา  Product Development ระดับประเทศ  จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอบรับแก่บุคคล พร้อมสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต  ผุ้ประกอบการ OTOP  และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

🔴     โดยในปี 2565 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion :OPC)ได้กำหนดให้มีการพิจารณาในการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ โดยมีคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นผู้พิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดสรรฯ ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

📌   ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน)

📌  ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)

📌   ส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)

🔴    ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร เลขานุการฯ พร้อมด้วย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นางทรัพย์สิน  โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

🌼🔆🫒  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)