พช.ยโสธร คัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ อำเภอมหาชนะชัย

🗓วันที่11 พฤษภาคม 2565   ⏰เวลา 14.00 น.

🐸   นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ รวม 5 ท่าน ได้ออกคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง ชั้น 2 อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

🐸    ในการนี้ นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับ โดย นายชัยวัฒน์ สมวงค์ พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
📌  1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอมหาชนะชัย
📌  2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสงยาง

📌  3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำขนมปั้นขลิบ บ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง จังหวัดยโสธร เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้

🔴   ทั้งนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้เดินเยี่ยมชม สนับสนุนและให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop อำเภอมหาชนะชัย

🔴   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนเงินอุดหนุน   ค้นหาเข้าสู้ระดับเขตตรวจราชการ ใน 3 ประเภท กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสตรี สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างพลังเข้มแข็ง เป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)