พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “คนดี 50 ปี ศรียโสธร “

🗓  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565   ⏰เวลา 14.00 น

🐸  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก”คนดี 50 ปี ศรียโสธร “เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลที่เสียสละทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🔴  ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวักยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)