พช.ยโสธร คัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอค้อวัง

🗓วันที่11 พฤษภาคม 2565   ⏰เวลา 09.30 น.

🐸      นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ รวม 5 ท่าน ได้ออกคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง ชั้น 2 อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

🐸     ในการนี้ นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับ โดย นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ พัฒนาการอำเภอค้อวัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอค้อวัง 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกุดน้ำใส และ 3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้

🔴   ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนเงินอุดหนุน ค้นหาเข้าสู้ระดับเขตตรวจราชการ ใน 3 ประเภท กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสตรี สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างพลังเข้มแข็ง เป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)