พช.ยโสธร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565

🗓   วันที่ 17 มกราคม  2565 เวลา 08.30 น.นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร   นายชัยวัฒน์  แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร  เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมวิธีอีสาน  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🐸   ในการนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม คือ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2376 โดยหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย โดยมีเนื้อหาแบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้

📌 ตอนที่ 1 เล่าพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

📌 ตอนที่ 2 เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย

📌 ตอนที่ 3 เป็นการสรรเสริญและยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและกล่าวถึงอาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย

🌈  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟู ใช้ระบบการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนอยู่ดีกินดี สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางการเกษตร การชลประทาน การอุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย นับเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

🌈  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)