เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ VDO Conference 🐸

🗓 วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.   นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯ นักวิชาการผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมชี้แจงประเด็นในการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference  ณ  ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน   โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

🌾ประเด็นที่ 1. เปิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สรุปได้ดังนี้

📌  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ

📌 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือเพื่อขอข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลส่ง ป.ป.ท. แล้ว

🌾ประเด็นที่ 2. การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้สรุปพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ณ ปัจจุบัน ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณไปให้จังหวัดดำเนินการ ซึ่งจังหวัดยโสธร    มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการแบ่งเป็น  HLM จำนวน 502 แปลง/ราย  และ CLM จำนวน 10 แปลง/ราย  ประกอบด้วย HLM 1 ไร่ จำนวน 398 แปลง ,HLM 3ไร่ จำนวน  104 แปลง และ CLM 10 ไร่ จำนวน  1 แปลง CLM 15 ไร่ จำนวน  9 แปลง รวมทั้งสิ้น 512 แปลง ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ 72 จังหวัด ทั้งประเภท HLM และ CLM รวมทั้งสิ้น 25,179 แปลง

🌾ประเด็นที่ 3. การใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌾ประเด็นที่ 4. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับจังหวัด สำหรับการตรวจสอบโดย สตง. โดยมีประเด็นการตรวจสอบดังนี้

📌 การตรวจสอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

📌 การตรวจสอบงาน “โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📌 หลักฐานที่ต้องเตรียมในเบื้องต้น ประกอบด้วย พื้นที่ต้องดำเนินการปรับฐานข้อมูลพื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้อง

📌 จัดเตรียมหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน

📌 หลักฐานการจัดกิจกรรม หรือการประชุม

📌 หลักฐานคุมครุภัณฑ์ หลักฐานการยืมครุภัณฑ์ บันทึกการใช้ประโยชน์

🐸   ในการนี้ นายสุรชัย  แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ฯพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว เพื่อจะได้รับมอบแนวทาง และเตรียมความพร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมการพัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป   ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)