พช.ยโสธร ให้การต้อนรับข้าราชการที่เดินทางมารับตำแหน่ง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 🐸💐💐

🗓   วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ในโอกาสรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 💐💐💐

🐸  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอพร้อมมอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดี และในโอกาสนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดยโสธร การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ สานต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จต่อไป💐💐💐

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)