พช.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2565

🗓   วันที่ 17 มกราคม  2565  เวลา 09.30 น.  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมี นายสุวัฒน์  เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเดิด และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งในงานมีกิจกรรม กวาดเศษใบไม้ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

🐸  ในการนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนายการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นายสุบรร สลับศรี พัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้

📌  ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดยโสธรอย่างเคร่งครัด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)