พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ตามแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่งคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🐸

🗓   วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิษฐ ปลัดจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ตามแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่งคง : พื้นที่ปลอดภัยบาเสพติด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🐸  ในการนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวอารยา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ได้นำเสนอการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

📌 1.กลไกและหน้าที่ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธรระดับต่างๆ

📌 2.ข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีพื้นเป้าหมาย 50 ตำบลมั่นคง จำนวน 261 หมู่บ้าน และนอกพื้นที่ จำนวน 140 หมู่บ้าน

📌 3.แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

🔻 ระยะที่ 1 กระบวนการสร้างการรับรู้ (ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)

🔻 ระยะที่ 2 กระบวนการป้องกันปัญหายาเสพติด (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565) โดยการขับเคลื่อนตามกระบวนงาน 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🔻  ระยะที่ 3 กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (เมษายน – มิถุนายน 2565) เป็นการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด

🔻 ระยะที่ 4 กระบวนการติดตามและรายงานผล มีการติดตามและรายงานทุกเดือน และมีการประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อสรุปผลการทำงานให้กับคณะทำงานฯ ทุกระดับทราบต่อไป

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌈🌱🌾

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)