ยโสธรประกาศวาระจังหวัด “ ขจัดความยากจน” ภายใต้ศูนย์อำนวย การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร (ศจพ.จ.ยส) ครั้งที่ 1 /2565 🐸

🗓    วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร (คจพ.จ.ยส) ครั้งที่ 1 /2565 โดยการประกาศ“วาระจังหวัดยโสธร ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” และให้ความเห็นชอบ ผลการตรวจสอบข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดยโสธร ทั้ง 5 มิติ และ ส่งต่อข้อมูลที่รับรองแล้ว ให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ซึ่งนายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการฯ ได้รายงานตามวาระการประชุม  ดังนี้

📌  1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ วาระจังหวัด” ที่ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

📌  2.แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📌  3. ฐานครัวเรืองเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ที่ตกเกณฑ์ 5 มิติจังหวัดยโสธร จำนวน 3,773 คน 2,211 ครัวเรือน และข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ซึ่ง คจอ. รับรองแล้วจำนวน 291 ครัวเรือน  ครัวเรือนพบใหม่ออกเป็นครัวเรือนพบใหม่ 376 ครัวเรือน รวม667 ครัวเรือน จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 214 ครัวเรือน อำเภอทรายมูล 4 ครัวเรือน อำเภอกุดชุม 145 ครัวเรือน อำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 ครัวเรือน อำเภอป่าติ้ว 181 ครัวเรือน อำเภอมหาชนะชัย  35 ครัวเรือน อำเภอค้อวัง 8 ครัวเรือน อำเภอเลิงนกทา 43 ครัวเรือน และอำเภอไทยเจริญ 14 ครัวเรือน

📌   4.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการฯ จะดำเนินการส่งต่อข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้วให้คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ต่อไป

🐸  ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เน้นย้ำว่าขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเมื่อได้ข้อมูลครัวเรือนตามเป้าหมายแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะทำงานโดยการเชื่อมประสานภายใต้ “กรมยโสธร” ให้เกิดการช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นจริง และให้เลขานุการทุกมิติทำหน้าที่รวบรวม/ประมวลผลข้อมูลรายงานตามลำดับชั้น เพื่อที่จะรวบรวมรายงานเข้าที่ ประชุมกรมการจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

🌈🌱🌾  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”  🌈🌱🌾
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)