พช.ยโสธร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 🐸

🗓  วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่  14 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ( อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี )  ได้มาตรวจ/ติดตาม/ นิเทศงาน การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ( SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจพิเศษ ในระดับจังหวัด  การนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🐸  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โดย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และ นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธรได้รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ( SEDZ)   ด้วยโมเดลเศรษฐกิจพิเศษ ในระดับจังหวัด และ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลและรับการติดตาม/นิเทศ ครั้งนี้

🌾🐸🌈  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” 🌾🐸🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)