พช.ยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565  🐸

🗓  วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

🐸  ในการนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางฐิตินันท์ บุญคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกลุ่มงานรส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุม

🌾🐸🌈  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” 🌾🐸🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)