พช.ยโสธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทีมลงพื้นที่เยี่ยม แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 🐸

🗓  วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.  นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่  14 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ( อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี )  ลงพื้นที่ติดตาม/ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM / HLM ) ณ บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย

🔴   นายบรรจง บุญเข็ม   บ้านสำโรง  หมู่ 7 ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่  แปลง  HLM การนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  มอบหมาย นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นายชัยวัฒน์ สมวงค์ พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนากรอำเภอมหาชนะชัย ให้การต้อนรับและประสานงานการตรวจเยี่ยม ติดตาม ในครั้งนี้

🔴  เวลา 15.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นายคำคูณ  เอ็มรัตน์  บ้านสำโรง หมู่10  ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย   ขนาดพื้นที่ 15 ไร่  แปลง CLM

🐸  โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวพบปะ และให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)