พช.ยโสธร ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference) 🐸

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ และ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยุทธพงษ์ แสงไกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ มาหา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นายเพชนสาคร ศรีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว นักพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.)จังหวัดยโสธร จำนวน 58 ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรร มาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ได้จัดการประชุมหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่ประชุมมีประเด็นอบรมสำคัญ ดังนี้
1.นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
2.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี พ.ศ.2565
3.แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4.กรณีศึกษากรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)