พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 / 2564 🐸

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น  นายชัยวัฒน์ ศรีแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายอำเภอ 9 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 / 2564เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณพ.ศ.2564และรายงานแผนการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ในการนี้ นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 / 2564 ในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

1.1 กรมชลประทานขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบส่งนี้ อ่างเก็บร้ำห้วยโพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1.2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

1.3 เทศบาลตำบลนาเวียง ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตที่ดินยโสธร

2.การอนุญาตใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)