พช.ยโสธร ร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 🐸

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงพลังของจิตอาสาพระราชทานในการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และกิจอาสา 904 ทุกนาย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 185 คน  ณ วัดบ้านบ่อ (ป่าแก) ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุรชัย แดนพิบูลย์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาดห้องน้ำวัด  การตัดหญ้า และการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโบสถ์และพระใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีพระบรมราโชบาย ให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)