พช.ยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS 🐸

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายยุทธพงษ์ แสงไกล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ 9 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์โครงการฯ คือ เพื่อให้ประชาชนทีเข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ คนยากจนในระบบ TPMAP , กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ,กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, สมาชิก กข.คจ.สตรี ละกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามปฏิทินการสอนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมี 3 กิจกรรม ดังนี้
1 ) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน ดำเนินการในวันนี้
2 )กิจกรรมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้านทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ซึ่งกำหนดดำเนินการในไตรมาส 2 – 3
3 ) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
การประชุมในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมของจังหวัดยโสธรได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ และร่วมกันวางแผนเตรียมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นลำดับ
🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)