พช.ยโสธร ร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 /2565 🐸

🗓 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. จ่าสิบตรี พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนฯ  โดยกรมประชาสัมพันธ์  มีนโยบายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ   ในด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ทีสอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ในการนี้นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ แสงพันธุ์ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศฯ ในการประชุมวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจฯ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.การจัดทำและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดยโสธร

2.การกำหนดประเด็นสื่อสารให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญทั้งด้านในประเทศและต่างประเทศ 11 เรื่อง

3.การกำหนดประเด็นการสื่อสารโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มี 4 ประเด็น ดังนี้

1)ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

2)ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว

3)ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

4)อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)