พช.ยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video conference) 🐸

🗓วันที่  24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex  โดยมีนายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🐸 ในการนี้นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร การประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจฯ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
  2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน
  3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูล
  4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

🐸  ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)  ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลกลาง ทำอย่างไรให้ 12 ฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ สามารถนำมาบูรณาการเชื่อมโยงกันได้ เพราะเป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนัก/กองต่างๆ จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฎิบัติราชการ หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในแต่ละฐานข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)