พช. ยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธรร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ สำหรับการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ในนามคณะอนุกรรมการประเมินฯ ที่ ก.ท.จ. ยโสธร แต่งตั้งเข้าร่วมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ สำหรับการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เทศบาลตำบลศรีแก้ว,เทศบาลตำบล     เลิงนกทา

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)