พช.ยโสธร จัดประชุมประสานแผนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

นายพนม สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนาย สุรชัย แดนพิบูลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน   นายยุทธพงษ์   แสงไกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   นายบรรลือ  พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานการพัฒนาชุมชน  นางฐิตินันท์  บุญคำ รกน.ผอประสานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมการประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง🌾🐸🌾

📜การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมชี้แจง ดังต่อไปนี้

– กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พุทธศักราช 2564

– การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างจังหวัด

– การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌾🐸🌾

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

📰  สพจ.รายงานข่าว  📰

(Visited 1 times, 1 visits today)